Järnridån - översättning till engelska, exempel (2022)

(DE) Herr talman! Utvidgningen av Schengenområdet med nio nya medlemsstater är ett historiskt steg som fullbordar EU:s utvidgning och suddar ut de gränser där järnridån en gång skiljde våra nationer åt.

(DE) Mr President, extending the Schengen area to include nine new Member States is an historic step which completes the enlargement of the European Union and dismantles those borders where once the Iron Curtain separated our nations.

Europarl8

När järnridån rämnade gjorde den ryska maffian entré på världsscenen.

With the Iron Curtain rent asunder, the Russian Mafia made its debut on the international stage.

jw2019

”Hitler satte dem i koncentrationsläger, de har blivit förföljda bakom järnridån, och de har blivit förföljda i afrikanska enpartistater.

“Hitler put them in concentration camps, they have been persecuted behind the iron curtain, and they have been persecuted in African one-party states.

jw2019

Nu, när det är nästan 15 år sedan järnridån försvann, är det inte lämpligt att på ett småskuret sätt betrakta de många svårigheter av alla slag som säkert finns, framför allt också de ekonomiska.

In view of the fact that the Iron Curtain fell almost fifteen years ago, it is not appropriate to take a small-minded view of the difficulties of all kinds, primarily financial, numerous though these certainly are.

Europarl8

Därefter hölls vi som bodde i Sovjetunionen avskilda från resten av världen genom den så kallade järnridån.

Afterward the so-called Iron Curtain kept those of us in the Soviet Union cut off from the rest of the world.

jw2019

Och i Östtyskland, där vittnandet bedrivs bakom Berlinmuren och järnridån, finns det ytterligare många tusen vittnen, som talar med östtyskarna, som nu står under kommunistiskt styre, om Guds rike, men inte med samma yttrandefrihet som Jehovas kristna vittnen har väster om järnridån.

And in East Germany, where the witness work is carried on behind the Berlin wall and Iron Curtain, there are many more thousands of Witnesses telling East Germans, now under Communistic rule, about God’s kingdom, but not with the same freedom of speech as Jehovah’s Christian witnesses have west of the Iron Curtain.

jw2019

För de män och kvinnor som de senaste månaderna har ägnat sig åt uppgiften att förbereda detta historiska beslut som en gång för alla kommer att begrava järnridån måste jag säga att vi inte bara var inspirerade av en önskan om seger eller en önskan om att undvika en allvarlig kris.

On behalf of the men and women who in recent months have dedicated themselves to our task of preparing for this historic decision which will finally bury the Iron Curtain, I must say that we were not inspired only by a desire for victory and to avoid a serious crisis.

Europarl8

Trots att man i dag, efter ”järnridåns fall”, ser en extremt stark tendens till att utvecklingen går i västeuropeisk riktning visar en rad miljöindikatorer om markanvändning och trafik att de central- och östeuropeiska länderna fortfarande är mer framgångsrika på detta område än de västeuropeiska länderna.

Despite the fact that, following the removal of the ‘Iron Curtain’ in Europe, an extremely sharp trend towards following the western European pattern of development became apparent, a series of environmental indicators linked to land utilisation and transport do, at present, demonstrate that, in comparison to western European countries, the CEECs still remain in a better situation.

EurLex-2

Vi får inte bara fira modet och minnet av arbetarna i Gdansk och den roll som deras strejk spelade för järnridåns fall.

We must not only celebrate the courage and the memory of the workers of Gdansk and the role played by their strike in the fall of the Iron Curtain.

Europarl8

Ungern, som var det första kommunistlandet som började montera ner Järnridån, bygger nu en ny ridå längs sin södra gräns."

Hungary, which was the first Communist country to dismantle the Iron Curtain, is now building a new curtain on its southern border."

Gatestone Institute Corpus

Herr talman, mina damer och herrar! Tack vare Solidaritet befinner jag mig i denna kammare i dag och jag är evigt tacksam för detta och för att inte ha blivit dömd till ett liv bakom järnridån.

Mr President, ladies and gentlemen, Solidarity made it possible for me to be in this Chamber today, and I am eternally grateful to it for that, and for not having been condemned to life behind the Iron Curtain.

Europarl8

Jag är sannerligen av den uppfattningen att de transatlantiska förbindelserna inte har anpassats helt och hållet till de nya förhållanden som råder efter järnridåns fall, att hotet mot Europas säkerhet från öst faktiskt är borta och att Förenta staterna nu framträder som världens enda supermakt.

Indeed, I am of the view that the transatlantic relationship has not yet adapted fully to the new set of circumstances which exist following the collapse of the Iron Curtain, the effective removal of a security threat to Europe from the East and the emergence of the United States as the world's only superpower.

Europarl8

I ett område, där det sedan århundraden finns regionala och lokala förbindelser, gäller det efter övervinnandet av järnridån, att nu också övervinna penningridån, genom att intensifiera ansträngningarna att övervinna skillnaderna i levnadsstandard och stärka de demokratiska reformerna, istället för att skapa nya gränser genom Schengenfördraget.

In an area where regional and local relations have existed for centuries the objective, now that the Iron Curtain has fallen, must be to pull aside the silver curtain too by making greater efforts to close the gap in living standards and strengthen democratic reforms, rather than setting up new frontiers by means of the Schengen Accords.

Europarl8

. Nästan ett och ett halvt år efter anslutningen av tio nya medlemsstater, varav åtta befann sig på andra sidan järnridån, har firandet av Solidaritets 25-årsjubileum en speciell betydelse.

. Almost a year and a half after the accession of ten new Member States, eight of which were on the other side of the Iron Curtain, the 25th anniversary celebrations of the creation of the Solidarity union have a special significance.

Europarl8

Detta hjälpte till att driva bort kommunismen och dess diktaturer, fördriva Stalins spöke, riva ner järnridån och nu förena hela Europa i frihet, och det är verkligen kusligt att en sådan kvarleva av denna omänskliga ideologi som Konstantinos Alyssandrakis ställer sig upp här i parlamentet och försvarar den kubanska diktaturen.

It has helped to sweep away Communism and its dictatorship, banish the ghost of Stalin, tear down the Iron Curtain and now unite the whole of Europe in freedom, and it is positively spooky that a relic of this inhuman ideology such as Mr Alyssandrakis should get up in this House and defend the dictatorship in Cuba.

Europarl8

Att stänga inne mitt hemland bakom järnridån, var inget annat än en konstlad åtgärd av dem som hade makten i historiens politiska spel.

Shutting my country out behind the Iron Curtain was nothing more than an artificial move by the holders of power on the political chessboard of history.

Europarl8

Med eller utan anslutning har järnridån fallit och gemensamma hälsonormer blir lika viktigt för oss som att det råder ekonomisk och demokratisk stabilitet hos våra grannar.

With or without accession, the Iron Curtain is down and mutual health standards become as important to us as the economic and democratic stability of our neighbours.

not-set

Vi har denna erfarenhet, även om vi vann den när Europa var delat, bakom järnridån, i en annan regim när allt var ideologiskt och politiskt motiverat.

We have this experience, although we gained it when Europe was divided, behind the Iron Curtain, in a different regime when everything was ideologically and politically motivated.

Europarl8

Samtidigt som vi nu har möjlighet att resa från Vilnius vid Östersjön till Lissabon vid Atlanten håller vi på att dra för en ny europeisk ridå, en ekonomisk och byråkratisk ridå i stället för den gamla järnridån, mot Ukraina, Ryssland, Moldavien och Vitryssland.

Yet, whilst for us it is now possible to travel from the Baltic Vilnius to the Atlantic Lisbon, a new European curtain is being pulled in front of Ukraine, Russia, Moldova and Belarus, a financial and bureaucratic one in place of that very old iron.

Europarl8

INLEDNING Efter järnridåns och Berlinmurens fall har byggandet av Europa sett annorlunda ut.

INTRODUCTION Since the fall of the Berlin Wall and the disappearance of the Iron Curtain, the nature of European integration has changed.

not-set

Vi får inte heller glömma att alltför många ledare och politiska tjänstemän under de år som järnridån existerade blundade för vad som pågick eller höll tyst såvida de inte var direkt berörda.

Nor must we forget that, when they were not actually a party to events, too many leaders and political officials in the West during those ‘iron’ years closed their eyes to what was going on or kept quiet.

Europarl8

I mörkret bakom järnridån överlevde de heliga tack vare att de hörde hans röst genom skrifterna.

Behind the darkness of the Iron Curtain, the Saints survived because they heard His voice through the scriptures.

LDS

Det kommer att bli som att byta ut järnridån mot en enorm pappersridå, som i slutändan kan visa sig vara ett lika stort hot mot civila friheter och välstånd som sin föregångare.

It will be like exchanging an iron curtain for a vast curtain of paper, which could end up being almost as big a threat to civil liberties and prosperity as was its predecessor.

Europarl8

Kommissionen har endast åberopat de diskussioner som uppenbarligen ägde rum mellan grupperna av europeiska och japanska tillverkare när det gäller frågan huruvida marknaderna i Central- och Östeuropa, som kort efter järnridåns fall år 1989 blev tillgängliga, också var ägnade att förbehållas de europeiska tillverkarna.

The Commission has merely relied on the fact that discussions apparently took place between the groups of European and Japanese producers, with regard to the issue whether the Central and Eastern European markets, newly accessible following the fall of the iron curtain in 1989, should also be reserved to the European producers.

EurLex-2

Europeiska unionens grundare deklarerade att Europas enande skulle bli fullständigt först när länderna i Central- och Östeuropa återvunnit sin frihet och järnridån rivits.

whereas the founding fathers of the European Union proclaimed that the unification of Europe would not be complete until the enslavement of Central and Eastern Europe ceased to exist, and the Iron Curtain was shattered,

not-set

You might also like

Latest Posts

Article information

Author: Corie Satterfield

Last Updated: 07/31/2022

Views: 6083

Rating: 4.1 / 5 (62 voted)

Reviews: 93% of readers found this page helpful

Author information

Name: Corie Satterfield

Birthday: 1992-08-19

Address: 850 Benjamin Bridge, Dickinsonchester, CO 68572-0542

Phone: +26813599986666

Job: Sales Manager

Hobby: Table tennis, Soapmaking, Flower arranging, amateur radio, Rock climbing, scrapbook, Horseback riding

Introduction: My name is Corie Satterfield, I am a fancy, perfect, spotless, quaint, fantastic, funny, lucky person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.