• järnridån, tłumaczenie na polski, żelazna kurtyna, Żelazna kurtyna (2022)

(DE) Herr talman! Utvidgningen av Schengenområdet med nio nya medlemsstater är ett historiskt steg som fullbordar EU:s utvidgning och suddar ut de gränser där järnridån en gång skiljde våra nationer åt.

(DE) Panie przewodniczący! Rozszerzenie strefy Schengen na dziewięć nowych państw członkowskich jest historycznym krokiem, który dopełnia powiększenia Unii Europejskiej i likwiduje granice, które niegdyś żelazną kurtyną rozdzielały nasze narody.

Europarl8

När järnridån rämnade gjorde den ryska maffian entré på världsscenen.

Kiedy podniesiono „żelazną kurtynę”, na arenie międzynarodowej pojawiła się mafia rosyjska.

jw2019

Därefter hölls vi som bodde i Sovjetunionen avskilda från resten av världen genom den så kallade järnridån.

Wtedy tak zwana żelazna kurtyna odgrodziła mieszkańców ZSRR od reszty świata.

jw2019

Och i Östtyskland, där vittnandet bedrivs bakom Berlinmuren och järnridån, finns det ytterligare många tusen vittnen, som talar med östtyskarna, som nu står under kommunistiskt styre, om Guds rike, men inte med samma yttrandefrihet som Jehovas kristna vittnen har väster om järnridån.

A w NRD dalsze tysiące świadków Jehowy rozmawiają z bliźnimi o Królestwie Bożym, choć nie cieszą się tam taką swobodą jak ich bracia w drugim państwie niemieckim.

jw2019

För de män och kvinnor som de senaste månaderna har ägnat sig åt uppgiften att förbereda detta historiska beslut som en gång för alla kommer att begrava järnridån måste jag säga att vi inte bara var inspirerade av en önskan om seger eller en önskan om att undvika en allvarlig kris.

W imieniu wszystkich osób, które w ciągu ostatnich miesięcy poświęciły się zadaniu przygotowania do tej historycznej decyzji, która ostatecznie zlikwiduje żelazną kurtynę, muszę powiedzieć, że nie kierowaliśmy się tu wyłącznie pragnieniem zwycięstwa lub obawą przed poważnym kryzysem.

Europarl8

Trots att man i dag, efter ”järnridåns fall”, ser en extremt stark tendens till att utvecklingen går i västeuropeisk riktning visar en rad miljöindikatorer om markanvändning och trafik att de central- och östeuropeiska länderna fortfarande är mer framgångsrika på detta område än de västeuropeiska länderna.

Choć po upadku żelaznej kurtyny obserwuje się skrajnie silne tendencje w kierunku naśladowania zachodnioeuropejskiego modelu rozwoju, szereg wskaźników dotyczących stanu środowiska, związanych z zagospodarowaniem przestrzeni i transportem, świadczy, że sytuacja w krajach Europy Środkowo-Wschodniej nadal jest lepsza niż w Europie Zachodniej.

EurLex-2

Vi har denna erfarenhet, även om vi vann den när Europa var delat, bakom järnridån, i en annan regim när allt var ideologiskt och politiskt motiverat.

Dysponujemy doświadczeniem, jakkolwiek zdobywaliśmy je w Europie podzielonej, za żelazną kurtyną, w ramach innego systemu, w którym za wszystkim stała motywacja ideologiczna i polityczna.

Europarl8

Samtidigt som vi nu har möjlighet att resa från Vilnius vid Östersjön till Lissabon vid Atlanten håller vi på att dra för en ny europeisk ridå, en ekonomisk och byråkratisk ridå i stället för den gamla järnridån, mot Ukraina, Ryssland, Moldavien och Vitryssland.

Jednak mimo że można teraz podróżować z nadbałtyckiego Wilna do nadatlantyckiej Lizbony, przed Ukrainą, Rosją, Mołdawią i Białorusią pojawia się nowa europejska kurtyna, nie żelazna, ale finansowa i biurokratyczna.

Europarl8

Literature

De skrattade. ”Hur gick det med ert stora scoop, om den där mannen som varit försvunnen bakom järnridån?

– Jak wam poszło z artykułem o tym facecie, co to zniknął za żelazną kurtyną?

Literature

I mörkret bakom järnridån överlevde de heliga tack vare att de hörde hans röst genom skrifterna.

Święci, którzy przebywali w ciemnościach, za żelazną kurtyną, przetrwali, ponieważ słyszeli Jego głos, dzięki pismom świętym.

LDS

Kommissionen har endast åberopat de diskussioner som uppenbarligen ägde rum mellan grupperna av europeiska och japanska tillverkare när det gäller frågan huruvida marknaderna i Central- och Östeuropa, som kort efter järnridåns fall år 1989 blev tillgängliga, också var ägnade att förbehållas de europeiska tillverkarna.

Komisja opiera jedynie argument na dyskusjach, które najwyraźniej miały miejsce między grupami producentów europejskich i japońskich w kwestii, czy rynki w Europie Centralnej i Wschodniej, które stały się właśnie dostępne po opadnięciu żelaznej kurtyny w 1989 r., również powinny zostać zastrzeżone dla producentów europejskich.

EurLex-2

År 2005, 60 år efter andra världskrigets slut och 16 år efter järnridåns fall, har Europa återförenats i en anda präglad av fred och frihet och av en allt närmare ekonomisk och politisk integration. Drivkraften har varit Europeiska gemenskaperna, sedermera Europeiska unionen, och utvidgningarna av dem.

zważywszy na fakt, iż w 2005 r., 60 lat po zakończeniu drugiej wojny światowej i 16 lat po zakończeniu podziału Europy, nasz kontynent żyje pojednany w pokoju i wolności, w porządku opartym na coraz silniejszej integracji gospodarczej i politycznej, których siłę przewodnią stanowiły od początku Wspólnoty Europejskie, a później Unia Europejska i jej kolejne rozszerzenia,

not-set

Eftersom Jugoslavien inte kontrollerades av Ryssland var friheten större där än i länderna bakom järnridån.

Ponieważ Jugosławia pozostawała poza radziecką strefą wpływów, jej obywatele cieszyli się większą swobodą niż mieszkańcy krajów za żelazną kurtyną.

jw2019

Europaparlamentet uppmanar kommissionen att stödja en gränsöverskridande minnescykelväg längs den f.d. järnridån som ett exempel på ”mjuk rörlighet” inom turism och som symbol för det återförenade Europa.

zachęca Komisję do wsparcia pomysłu utworzenia transgranicznej rowerowej ścieżki pamięci wzdłuż dawnej żelaznej kurtyny jako przykładu „łagodnej mobilności” w turystyce i symbolu ponownego zjednoczenia Europy;

not-set

Detta är en enorm förändring jämfört med den tid då Europa var fullt av gränskontroller och då kontroller - ibland mycket stränga sådana - var normen, för att inte tala om hur omöjligt det var för medborgare från Östeuropa att passera järnridån utan att riskera sina liv!

To wielka zmiana w porównaniu z epoką, kiedy Europa była usiana punktami kontroli granicznej, gdzie normą były kontrole - niekiedy przypominające szukanie dziury w całym, nie wspominając o braku możliwości przekroczenia żelaznej kurtyny przez obywateli ze Wschodu bez ryzykowania życiem!

Europarl8

17 Tidigare blev Jehovas vittnen förföljda under nazistregimen, och nu får de lida på liknande sätt på andra sidan järnridån, där kommunisterna har gjort bruk av svår förföljelse för att bryta deras ostrafflighet.

17 Do dnia dzisiejszego są na świecie kraje, gdzie świadkowie Jehowy cierpią podobnie jak swego czasu pod rządami Hitlera. Władze stosują wobec nich ostre represje, spodziewając się w ten sposób załamać ich prawość.

jw2019

Den allvarligaste formen brukar kallas ”järnridån mellan öst och väst”, vilket syftar på att cancerpatienterna har mycket olika överlevnadsutsikter - vi är dock också medvetna om att det finns stora skillnader även inom medlemsstaterna.

Nierówność o najszerszym znaczeniu jest znana jako "żelazna kurtyna między wschodem i zachodem” pod względem głównych różnic pomiędzy wskaźnikami przeżywalności u pacjentów z rakiem, ale zdajemy sobie również sprawę, że występują znaczące rozbieżności w samych państwach członkowskich.

Europarl8

Det finns också ett fåtal positiva exempel i de nya medlemsstaterna där kommuner framgångsrikt har övervunnit ”järnridåns fall” och lyckats införa positiva inslag i kollektivtrafiken.

Występują także nieliczne pozytywne przykłady miast w nowych państwach członkowskich, gdzie poradzono sobie z przemianą, kładąc nacisk na lokalny publiczny transport pasażerski.

EurLex-2

(HU) Fru talman, fru Malmström, fru Wallström! Två årtionden har gått sedan järnridån föll.

(HU) Pani przewodnicząca, pani Malmström, pani Wallström! Od zlikwidowania żelaznej kurtyny minęło dwadzieścia lat.

Europarl8

Detta år är femårsjubileet för den största EU-utvidgningen i historien, 2004, som var den symboliska och praktiska kulmen på den framgångsrika processen att återförena en tidigare delad kontinent, och i år firar Europa 20 år sedan järnridåns fall, som gjorde det möjligt för länderna från det tidigare Sovjetblocket att återgå till frihet och demokrati.

W tym roku mija piąta rocznica największego w historii rozszerzenia UE w 2004 roku, które było symbolicznym i praktycznym zwieńczeniem udanego procesu ponownego zjednoczenia podzielonego wcześniej kontynentu. W tym roku Europa obchodzi też dwudziestą rocznicę upadku żelaznej kurtyny, który umożliwił krajom dawnego bloku sowieckiego powrót do wolności i demokracji.

Europarl8

(DE) Fru talman! Som en följd av järnridåns fall och Centraleuropas integration håller den baltisk-adriatiska korridoren, som vi vet, just nu på att återfå den betydelse den hade före Donaumonarkins fall.

(DE) Pani przewodnicząca! Jak wiemy, w rezultacie upadku żelaznej kurtyny i integracji Europy Środkowej korytarz bałtycko-adriatycki odzyskuje znaczenie, które miał przed upadkiem monarchii dunajskiej.

Europarl8

Du kanske känner till att det fanns någonting som hette Järnridån?”

Wiesz może, że było coś takiego jak żelazna kurtyna?

Literature

- (DE) Fru talman, mina damer och herrar! Närmare 20 år efter järnridåns fall är detta den första debatten i kammaren om en fråga som skulle kunna driva in en kil mellan människor i öst och i väst, även i vår europeiska gemenskap.

- (DE) Pani przewodnicząca, panie i panowie! Prawie dwadzieścia lat temu, po upadku żelaznej kurtyny, odbywa się w tej Izbie pierwsza debata w sprawie, która dzieli ludzi na Wschodzie i Zachodzie, nawet w naszej Wspólnocie Europejskiej.

Europarl8

Situationen i Vitryssland, en direkt granne till Europeiska unionen, är lika bister som den var bakom järnridån.

Sytuacja na Białorusi, państwie będącym bezpośrednim sąsiadem Unii Europejskiej, jest równie trudna jak była w czasach żelaznej kurtyny.

Europarl8

You might also like

Latest Posts

Article information

Author: Msgr. Benton Quitzon

Last Updated: 07/19/2022

Views: 6085

Rating: 4.2 / 5 (63 voted)

Reviews: 94% of readers found this page helpful

Author information

Name: Msgr. Benton Quitzon

Birthday: 2001-08-13

Address: 96487 Kris Cliff, Teresiafurt, WI 95201

Phone: +9418513585781

Job: Senior Designer

Hobby: Calligraphy, Rowing, Vacation, Geocaching, Web surfing, Electronics, Electronics

Introduction: My name is Msgr. Benton Quitzon, I am a comfortable, charming, thankful, happy, adventurous, handsome, precious person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.