Nezdanitelné části základu daně pro rok 2020 a 2021 - Podnikatel.cz (2023)

Nezdanitelné části základu daně pro rok 2020a 2021 - Podnikatel.cz (1)Autor: Depositphotos.com, podle licence: Rights Managed

Nezdanitelné části snižují základ daně a tím ivypočtenou daň. Je škoda je vroce 2020nevyužít. Ajaké jsou změny pro rok2021?


Do oblasti nezdanitelných částí základu daně daňový balíček roku 2021vpodstatě nezasáhl. Je tu ale jiná novela, která pro rok 2021přináší důležité změny. Stěmito položkami, okteré si poplatníci snižují základ daně, se pracuje při zúčtování příjmů. Ať už se jedná oroční zúčtování či daňové přiznání, je ideální čas na zopakování základních pravidel.

Souhrn nezdanitelných částí základu daně

Nezdanitelné části základu daně upravuje § 15zákona odaních zpříjmů. Jedná seo:

 • bezúplatná plnění (dříve označované jako dary),
 • úroky zhypotečního nebo obdobného úvěru,
 • pojistné na penzijní připojištění,
 • pojistné na soukromé životní pojištění,
 • členské odborové příspěvky,
 • příspěvek na úhradu dalšího vzdělávání.

Zaměstnanci uplatňují nezdanitelné části základu daně vročním zúčtování daní usvého posledního zaměstnavatele. Ktomu musí podepsat a vyplnit příslušnou část tiskopisu „Prohlášení kdani“. Mohou tak učinit prostřednictvím původního dvojlistu prohlášení či jednodílného tiskopisu Žádost oroční zúčtování daní. Stejně tak osoby samostatně výdělečně činné uplatní nezdanitelné části vdaňovém přiznání. Vobou případech je třeba nárok řádně doložit. Způsob prokazování podrobně popisuje ustanovení § 38k a 38l zákona odaních zpříjmů.

Bezúplatné plnění

Bezúplatné plnění (dar) může mít charakter finanční částky, nemovité věci, ale iposkytnuté služby. Věcný dar nebo službu je nutné ocenit. Pokud hodnota daru není známa, určí se cenou zjištěnou vsouladu se zákonem ooceňování majetku. Udarů fyzických osob uplatněných jako nezdanitelná část základu daně musí jejich úhrnná hodnota činit alespoň 1000korun nebo přesáhnout 2% ze základu daně. Postačí splnit jednu ze dvou uvedených podmínek. Může se jednat kupříkladu odeset darů vhodnotě 100korun (podmínka minimální částky 1000korun) nebo dar, jehož hodnota činí alespoň 2% základu daně. Zákon však kromě minimální výše darů stanovuje imaximální hranici, a to 15% základu daně (pro roky 2020a 2021maximálně 30% základu daně– zvýšeno dočasně novelou zákona odaních zpříjmů č. 39/2021 Sb.).

Za dar zákon považuje ibezpříspěvkové dárcovství krve a odběr složek krve provedený vjednom dni. Složkami krve se rozumí plazma nebo krevní destičky. Hodnota jednoho odběru je oceněna na 3000Kč. Dále je možné snížit základ daně při darování orgánu žijícím dárcem nebo darování krvetvorných buněk (kostní dřeně nebo kmenových buněk). Pro daňové účely se hodnota takového daru ocení částkou 20000korun. Prokáže se potvrzením transplantačního centra, registru dárců kostní dřeně nebo jiného poskytovatele zdravotních služeb. Zhlediska obecného nařízení oohraně osobních údajů (GDPR) je vhodnější uplatnění nezdanitelné části základu daně ztitulu darování orgánů či kostní dřeně řešit formou daňového přiznání.

Úroky zhypotečního úvěru a zúvěru ze stavebního spoření

Jestliže je účastníků úvěrové smlouvy více, uplatní úroky buď jeden znich, anebo každý znich, a to rovným dílem. Za rok 2021lze odečíst úroky maximálně vúhrnu 300000Kč ročně poplatníků téže domácnosti. Pokud poplatník platil úroky pouze po část roku, může uplatnit maximálně odečet 25000Kč za každý kalendářníměsíc.

Od roku 2021se pravidla mění. Maximální limit pro odpočet úroků se snižuje z300000Kč na 150000Kč ročně. Nový limit platí pro bytovou potřebu obstaranou po 1.lednu 2021.Ubytové potřeby obstarané před 1.lednem 2021se nic nemění, zůstává limit 300000Kč. Vpřípadě „nového“ a „starého“ úvěru je třeba nejprve posoudit nový úvěr do sníženého limitu, a poté staré úvěry do celkového limitu 300000Kč.

Speciální pravidla jsou stanovena rovněž pro refinancování úvěru. Vpřípadě, kdy se bude jednat obytovou potřebu obstaranou před 1.lednem 2021 (nerozhoduje datum podpisu nového úvěru, ale obstarání bytové potřeby), zůstává 300tisícový maximální možný limit. Jestliže by se ale úvěr rozšiřoval odalší prostředky (např. dodatkem ke stávající smlouvě na rekonstrukci uskutečněnou až vroce 2021), uplatní se již nový maximální limit 150000Kč.

Nadále lze snížit základ daně ozaplacené úroky zúvěru stavebního spoření nebo zhypotečních úvěrů na financování bytových potřeb. Co je bytovou potřebou, podrobně popisuje § 15odst. 3zákona odaních zpříjmů. Vněkterých případech musí jít výhradně obytovou potřebu vlastní, jindy se může jednat otrvalé bydlení druhého zmanželů, potomků nebo prarodičů. Podrobněji vustanovení § 15odst. 3zákona odaních zpříjmů.

Vpřípadě, že úvěr poplatník použil na úplatné nabytí (dříve koupě) pozemku, musí do čtyř let od okamžiku nabytí pozemku (dříve uzavření úvěrové smlouvy) zahájit na tomto pozemku výstavbu bytové potřeby. Pokud tak neučiní, podává daňové přiznání a zdaní prospěch plynoucí znesprávně uplatněných nezdanitelných částek jako ostatní příjem podle § 10zákona odaních zpříjmů vobdobí, ve kterém kporušení podmínkydošlo.

Penzijní pojištění

Poplatníci, kteří uzavřeli smlouvu odoplňkovém penzijním spoření či penzijním připojištění se státním příspěvkem (starší systém– transformovaný fond), si mohou odečíst zaplacené pojistné. Maximální výše odpočtu činí 24000Kč. Zaplacené měsíční příspěvky na penzijní připojištění (nebo doplňkové penzijní spoření) se státním příspěvkem je nutné vždy snížit o1000korun (částka, ze které se počítá maximální měsíční státní podpora). Zjednodušeně řešeno, daňově jsou uplatnitelné příspěvky poplatníka převyšující 1000Kč měsíčně. Jsou akceptovány imimořádné vklady (jsou daňově výhodné), avšak musí být vtomto smyslu upravena smlouva. Vopačném případě budou mimořádné vklady považovány za přeplatek do dalšího období.

Potvrzení pro daňové účely zasílané penzijní společností musí obsahovat celkovou částku, kterou je možné vročním zúčtování daní nebo vdaňovém přiznání uplatnit. Dále je možné uplatnit pojistné na základě smlouvy sinstitucí penzijního pojištění nebo jinak sjednané účasti poplatníka na penzijním pojištění uinstituce penzijního pojištění. Poplatník ale dle ustanovení § 15odst. 5b zákona odaních zpříjmů musí splnit dvě podmínky. Výplata plnění zpenzijního pojištění je možná až po 60kalendářních měsících a současně nejdříve vroce dosažení věku 60let. Částka, kterou lze takto odečíst, se rovná úhrnu příspěvků zaplacených poplatníkem na jeho penzijní pojištění na zdaňovací období (opět ale maximálně 24000korun ročně).

Zákon odaních zpříjmů počítá ismožností přechodu ze systému penzijního připojištění se státním příspěvkem do nového doplňkového penzijního spoření. Vtakovém případě se využije pro daňové účely úhrnný limit 24000korun.

Platí desetiletá lhůta pro dodanění při zrušení smlouvy openzijním připojištění před splněním zákonem stanovených podmínek. Jedná se odříve uplatněné nezdanitelné části základu daně. Například při zrušení smlouvy openzijním připojištění nebo doplňkovém spoření vroce 2020se podaným daňovým přiznáním dodaní příspěvky uplatněné vletech 2010až 2019.

Soukromé životní pojištění

Daňoví poplatníci mohou rovněž snížit základ daně ozaplacené příspěvky na soukromé životní pojištění. Stejně jako vpřípadě penzijního připojištění platí maximální hranice odečtu 24000korun. Akceptovatelné jsou pouze smlouvy, které neumožňují výplatu jiného příjmu, jenž není pojistným plněním a nezakládá zánik pojistné smlouvy.

Pro uplatnění nezdanitelné částky je nutné splnit zákonné podmínky, ato:

Ptejte se odborníka v poradně Mzdové účetnictví

Nezdanitelné části základu daně pro rok 2020a 2021 - Podnikatel.cz (2)

PhDr. Dagmar Kučerová

mzdový poradce

Položit dotaz

 • plnění sjednáno po 60měsících od uzavření smlouvy,
 • plnění nejdříve vroce, kdy poplatník dosáhne věku 60let,
 • upojistné smlouvy spevně sjednanou částkou pro případ dožití spojistnou dobou od 5do 15let má sjednanou pojistnou částku alespoň 40000Kč a upojistné doby nad 15let alespoň 70000Kč,
 • podle podmínek pojistné smlouvy není umožněna výplata jiného příjmu, který není pojistným plněním a nezakládá zánik pojistné smlouvy,
 • pojistná smlouva je uzavřena mezi zaměstnancem jako pojistníkem a pojišťovnou, která je oprávněna kprovozování pojišťovací činnosti na území České republiky podle zákona upravujícího pojišťovnictví nebo jinou pojišťovnou usazenou na území členského státu Evropské unie nebo státu tvořícího Evropský hospodářský prostor.

Pokud poplatník výše uvedené podmínky nedodrží a nechá si plnění vyplatit dříve, podává daňové přiznání a do § 10zákona odaních zpříjmů uvede částky, okteré si vpředchozích letech snižoval základ daně. Výjimkou jsou smlouvy, unichž nebylo vyplaceno pojistné plnění nebo odkupné a zároveň rezerva nebo kapitálová hodnota je převedena na novou smlouvu splňující podmínky pro uplatnění nezdanitelné částky. Izde je zavedena maximální desetiletá lhůta na dodanění. Dříve uplatněné nezdanitelné části se dodaňovat nebudou.

Jestliže dojde kporušení podmínek (předčasná výplata plnění) a zaměstnanci přispíval zaměstnavatel formou zaměstnaneckého benefitu (příspěvek na životní pojištění), ztrácí toto plnění nárok na osvobození od daně. Také tyto příjmy je třeba zahrnout do daňového přiznání. Zde se uvedou příspěvky zaměstnavatele od roku 2015a zdaní se jako příjem ze závislé činnosti dle § 6zákona odaních zpříjmů.

Pokud dojde kvýplatě či ukončení životního pojištění, je povinností poplatníka podat daňové přiznání. Ale ne vždy. Vysvětlení včlánku: Výplata či zrušení životního pojištění. Jak je to sdaňovým přiznáním?

Odborové příspěvky

Základ daně zaměstnanců snižují rovněž zaplacené členské příspěvky odborové organizaci. Tímto způsobem si mohou odečíst částku až do výše 1,5% zdanitelných příjmů podle § 6zákona odaních zpříjmů, maximálně 3000korun za zdaňovací období. Nárok se musí uplatnit potvrzením odborové organizace. Vždy se jedná opříspěvky vobdobí od ledna do prosince skutečně zaplacené, nikoli zúčtované ve mzdě zaměstnance.

Nezdanitelné části základu daně pro rok 2020a 2021 - Podnikatel.cz (3)

Příspěvek na úhradu dalšího vzdělávání

Poslední nezdanitelnou částkou je příspěvek na zkoušky ověřující výsledky dalšího vzdělávání. Základ daně lze snížit maximálně o10000korun. Poplatníci se zdravotním postižením si mohou odečíst podle stupně zdravotního pojištění až 13000korun,a osoby stěžším zdravotním postižením dokonce až 15000korun. Podmínkou pro uplatnění této částky zůstává, aby úhrady za zkoušky nebyly hrazeny zaměstnavatelem, ani nebyly uplatněny jako výdaj poplatníkem. Nejedná se však ostudium na střední či vysoké škole. Jde ozkoušky vsouladu se zákonem oověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání (složení nebo uznání dílčí kvalifikační zkoušky).

Souhrn pravidel pro nezdanitelné části základu daně

Nezdanitelné části základu daněRoční limity
Hodnota bezúplatných plnění (darů) na veřejně prospěšné účely. Hodnota jednoho odběru krve a jejích složek je 3000Kč a hodnota odběru orgánu od žijícího dárce a darování kostní dřeně 20000KčHodnota musí přesáhnout 2% základu daně nebo činit alespoň 1000Kč
Maximálně lze odečíst 30% ze základu daně
Úroky zúvěrů na bytové potřeby (též zahraniční hypotéka zajištěná nemovitostí vEU nebo EHP)Maximálně 300000Kč na domácnost (ubytových potřeb obstaraných po 1.1.2021 maximálně 150000Kč na domácnost)
Příspěvky na penzijní připojištění se státním příspěvkem nebo na doplňkové penzijní spoření nebo na penzijní pojištěníMaximálně 24000Kč ročně
Pojistné na soukromé životní pojištěníMaximálně 24000Kč ročně
Členské příspěvky zaplacené odborové organizaciDo výše 1,5% zdanitelných příjmů dle § 6zákona odaních zpříjmů, maximálně 3000Kč za rok
Úhrada za zkoušky ověřující výsledky dalšího vzdělávání podle zákona 179/2006 Sb.Maximálně 10000Kč ročně, uosoby se zdravotním postižením až 13000Kč, uosoby stěžším zdravotním postižením až 15000Kč

Přečtěte si všechny díly seriálu Novinky v zákonech nebo sledujte jehoRSS

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Delena Feil

Last Updated: 03/20/2023

Views: 6388

Rating: 4.4 / 5 (65 voted)

Reviews: 88% of readers found this page helpful

Author information

Name: Delena Feil

Birthday: 1998-08-29

Address: 747 Lubowitz Run, Sidmouth, HI 90646-5543

Phone: +99513241752844

Job: Design Supervisor

Hobby: Digital arts, Lacemaking, Air sports, Running, Scouting, Shooting, Puzzles

Introduction: My name is Delena Feil, I am a clean, splendid, calm, fancy, jolly, bright, faithful person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.