Oversættelse 'järnridån' – Ordbog dansk-Svensk (2022)

(DE) Herr talman! Utvidgningen av Schengenområdet med nio nya medlemsstater är ett historiskt steg som fullbordar EU:s utvidgning och suddar ut de gränser där järnridån en gång skiljde våra nationer åt.

(DE) Hr. formand! Udvidelsen af Schengenområdet med de ni nye medlemsstater er et historisk skridt, som fuldender EU's udvidelse og fjerner de grænser, hvor jerntæppet en gang adskilte vores nationer.

Europarl8

När järnridån rämnade gjorde den ryska maffian entré på världsscenen.

Da jerntæppet faldt, holdt den russiske mafia sit indtog på den internationale scene.

jw2019

”Hitler satte dem i koncentrationsläger, de har blivit förföljda bakom järnridån, och de har blivit förföljda i afrikanska enpartistater.

„Hitler satte dem i koncentrationslejre, de er blevet forfulgt bag jerntæppet, og de er blevet forfulgt i afrikanske etparti-stater.

jw2019

Därefter hölls vi som bodde i Sovjetunionen avskilda från resten av världen genom den så kallade järnridån.

Derefter blev vi der befandt os i Sovjetunionen, afskåret fra resten af verden af det såkaldte jerntæppe.

jw2019

För de män och kvinnor som de senaste månaderna har ägnat sig åt uppgiften att förbereda detta historiska beslut som en gång för alla kommer att begrava järnridån måste jag säga att vi inte bara var inspirerade av en önskan om seger eller en önskan om att undvika en allvarlig kris.

På vegne af de mænd og kvinder, som i de seneste måneder har viet sig til opgaven med at forberede denne historiske beslutning, som en gang for alle vil begrave jerntæppet, må jeg sige, at vi ikke kun har været inspireret af ønsket om sejr og at undgå en alvorlig krise.

Europarl8

Järnridån dras ner

Jerntæppet smuldrer

opensubtitles2

Trots att man i dag, efter ”järnridåns fall”, ser en extremt stark tendens till att utvecklingen går i västeuropeisk riktning visar en rad miljöindikatorer om markanvändning och trafik att de central- och östeuropeiska länderna fortfarande är mer framgångsrika på detta område än de västeuropeiska länderna.

Selv om der efter jerntæppets fald er en stærk tendens i retning af den vesteuropæiske udvikling, viser en række miljøindikatorer i forbindelse med arealudnyttelse og trafik i dag, at de central- og østeuropæiske lande stadig klarer sig bedre end Vesteuropa.

EurLex-2

Vi får inte bara fira modet och minnet av arbetarna i Gdansk och den roll som deras strejk spelade för järnridåns fall.

Vi skal ikke blot fejre modet hos og mindet om arbejderne i Gdansk og den rolle, de spillede med deres strejke i jerntæppets fald.

Europarl8

Ungern, som var det första kommunistlandet som började montera ner Järnridån, bygger nu en ny ridå längs sin södra gräns."

Ungarn, som var det første kommunistiske land til at afvikle Jerntæppet, bygger nu et nyt langs sin sydlige grænse."

Gatestone Institute Corpus

Herr talman, mina damer och herrar! Tack vare Solidaritet befinner jag mig i denna kammare i dag och jag är evigt tacksam för detta och för att inte ha blivit dömd till ett liv bakom järnridån.

- Hr. formand, mine damer og herrer, fagforeningen Solidaritet har gjort det muligt for mig at være til stede her i Parlamentet i dag, og jeg skylder den evig tak herfor, og for ikke at være dømt til et liv bag jerntæppet.

Europarl8

Jag är sannerligen av den uppfattningen att de transatlantiska förbindelserna inte har anpassats helt och hållet till de nya förhållanden som råder efter järnridåns fall, att hotet mot Europas säkerhet från öst faktiskt är borta och att Förenta staterna nu framträder som världens enda supermakt.

Jeg har nemlig den holdning, at det transatlantiske forhold endnu ikke fuldt ud er tilpasset de nye omstændigheder, der gør sig gældende efter jerntæppets fald med det reelle bortfald af sikkerhedstruslen mod Europa fra øst og USA's nye stilling som verdens eneste supermagt.

Europarl8

I ett område, där det sedan århundraden finns regionala och lokala förbindelser, gäller det efter övervinnandet av järnridån, att nu också övervinna penningridån, genom att intensifiera ansträngningarna att övervinna skillnaderna i levnadsstandard och stärka de demokratiska reformerna, istället för att skapa nya gränser genom Schengenfördraget.

I en region, hvor der gennem århundreder har eksisteret regionale og lokale forbindelser, drejer det sig efter jerntæppets fald nu også om at få fjernet det såkaldte »sølvtæppe«, ved at man intensiverer bestræbelserne på at fjerne forskellene i levestandard og styrke de demokratiske reformer i stedet for at tilvejebringe nye grænser via Schengen-aftalen.

Europarl8

. Nästan ett och ett halvt år efter anslutningen av tio nya medlemsstater, varav åtta befann sig på andra sidan järnridån, har firandet av Solidaritets 25-årsjubileum en speciell betydelse.

Næsten halvandet år efter 10 staters tiltræden, heraf otte lande, der engang lå på den anden side af jerntæppet, har fejringen af 25-årsdagen for oprettelsen af den frie fagforening Solidaritet en særlig betydning.

Europarl8

Detta hjälpte till att driva bort kommunismen och dess diktaturer, fördriva Stalins spöke, riva ner järnridån och nu förena hela Europa i frihet, och det är verkligen kusligt att en sådan kvarleva av denna omänskliga ideologi som Konstantinos Alyssandrakis ställer sig upp här i parlamentet och försvarar den kubanska diktaturen.

Det har bidraget til, at kommunismen, det kommunistiske diktatur, Stalins ånd blev fejet væk, at jerntæppet faldt, og at det nu fører til et frit samlet Europa, og det er ligefrem spøgelsesagtigt, når en relikt fra denne umenneskelige ideologi som hr. Alyssandrakis stiller sig op her og forsvarer diktaturet i Cuba.

Europarl8

Att stänga inne mitt hemland bakom järnridån, var inget annat än en konstlad åtgärd av dem som hade makten i historiens politiska spel.

Udelukkelsen af mit land bag jerntæppet var ikke andet end et kunstigt træk foretaget af magthaverne på historiens politiske skakbræt.

Europarl8

Med eller utan anslutning har järnridån fallit och gemensamma hälsonormer blir lika viktigt för oss som att det råder ekonomisk och demokratisk stabilitet hos våra grannar.

Uanset om der sker en tiltrædelse eller ej, er Jerntæppet forsvundet, og vi har lige så stor interesse i fælles sundhedsstandarder som i vore naboers økonomiske og demokratiske stabilitet.

not-set

Vi har denna erfarenhet, även om vi vann den när Europa var delat, bakom järnridån, i en annan regim när allt var ideologiskt och politiskt motiverat.

Vi har denne erfaring, selv om vi opnåede den, da Europa var delt, bag Jerntæppet, under et andet styre, hvor alting var ideologisk og politisk motiveret.

Europarl8

Samtidigt som vi nu har möjlighet att resa från Vilnius vid Östersjön till Lissabon vid Atlanten håller vi på att dra för en ny europeisk ridå, en ekonomisk och byråkratisk ridå i stället för den gamla järnridån, mot Ukraina, Ryssland, Moldavien och Vitryssland.

Men samtidig med at det nu er muligt for os at rejse fra det baltiske Vilnius til Atlanterhavets Lissabon, bliver der optrukket et nyt europæisk tæppe foran Ukraine, Rusland, Moldavien og Belarus, et økonomisk og bureaukratisk tæppe i stedet for det meget gamle jerntæppe.

Europarl8

INLEDNING Efter järnridåns och Berlinmurens fall har byggandet av Europa sett annorlunda ut.

INDLEDNING Efter at jerntæppet er forsvundet og Berlinmuren faldet, har den europæiske integration ændret karakter.

not-set

Vi får inte heller glömma att alltför många ledare och politiska tjänstemän under de år som järnridån existerade blundade för vad som pågick eller höll tyst såvida de inte var direkt berörda.

Vi må heller ikke glemme, at da de ikke var part i begivenhederne, lukkede alt for mange ledere og politisk ansvarlige i Vesten i "jerntæppeårene" øjnene for, hvad der foregik, eller forholdt sig tavse.

Europarl8

I mörkret bakom järnridån överlevde de heliga tack vare att de hörde hans röst genom skrifterna.

Bag jerntæppets mørke overlevede de hellige, fordi de hørte hans røst gennem skrifterne.

LDS

Det kommer att bli som att byta ut järnridån mot en enorm pappersridå, som i slutändan kan visa sig vara ett lika stort hot mot civila friheter och välstånd som sin föregångare.

Det bliver som at udskifte et jerntæppe med et umådeligt tæppe af papir, der i sidste ende kan blive næsten lige så stor en trussel mod borgernes friheder og velstand som dets forgænger.

Europarl8

Kommissionen har endast åberopat de diskussioner som uppenbarligen ägde rum mellan grupperna av europeiska och japanska tillverkare när det gäller frågan huruvida marknaderna i Central- och Östeuropa, som kort efter järnridåns fall år 1989 blev tillgängliga, också var ägnade att förbehållas de europeiska tillverkarna.

Kommissionen har nemlig kun brugt de drøftelser, der tilsyneladende fandt sted mellem gruppen af europæiske producenter og gruppen af japanske producenter, som argument i relation til spørgsmålet om, hvorvidt de centraleuropæiske og østeuropæiske markeder, der var blevet tilgængelige igen efter jerntæppets fald i 1989, også var forbeholdt de europæiske producenter.

EurLex-2

Med de omständigheter som då rådde – järnridån, det kalla kriget och den militära polariseringen mellan öst och väst – kan få utöver de Gaulle ha trott att detta skulle kunna ske.

I lyset af de daværende forhold - jerntæppet, den kolde krig og den militære polarisering mellem Øst og Vest - var der ikke mange andre end de Gaulle, som kunne tro på, at noget sådant kunne ske.

Europarl8

Våra möten bakom det som var känt som järnridån övervakades alltid av den kommunistiska regeringen där.

Vore møder bag det, der var kendt som jerntæppet, blev altid overvåget af den kommunistiske regering.

LDS

You might also like

Latest Posts

Article information

Author: Arielle Torp

Last Updated: 08/10/2022

Views: 6081

Rating: 4 / 5 (61 voted)

Reviews: 92% of readers found this page helpful

Author information

Name: Arielle Torp

Birthday: 1997-09-20

Address: 87313 Erdman Vista, North Dustinborough, WA 37563

Phone: +97216742823598

Job: Central Technology Officer

Hobby: Taekwondo, Macrame, Foreign language learning, Kite flying, Cooking, Skiing, Computer programming

Introduction: My name is Arielle Torp, I am a comfortable, kind, zealous, lovely, jolly, colorful, adventurous person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.